Test passes if there are four boxes below.

XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX