Test passes if the bottoms of the two boxes are vertically aligned.

XXXXXXXXX0
XXXXXXXXX0
XXXXXXXXX0