Test passes if the rightmost orange box extends to the right of the rightmost blue box.

XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX