Test passes if there are three distinct boxes below.

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX