Test passes if both characters in each pair match. If you are missing a font glyph for a character, ignore that pair, but report which characters were ignored.

ʼN ʼN Ϊ́ Ϊ́ Ϋ́ Ϋ́ J̌ J̌ H̱ H̱ T̈ T̈ W̊ W̊ Y̊ Y̊ Aʾ Aʾ Υ̓ Υ̓ Υ̓̀ Υ̓̀ Υ̓́ Υ̓́ Υ̓͂ Υ̓͂ Α͂ Α͂ Η͂ Η͂ Ϊ̀ Ϊ̀ Ϊ́ Ϊ́ Ι͂ Ι͂ Ϊ͂ Ϊ͂ Ϋ̀ Ϋ̀ Ϋ́ Ϋ́ Ρ̓ Ρ̓ Υ͂ Υ͂ Ϋ͂ Ϋ͂ Ω͂ Ω͂