Test passes if there are three distinct boxes below.

XXXXX          XXXXX XXXXX    XXXXX